ثبت نام المپیاد علمی

با برگزاری دو جلسه توجیهی برای پایه‌های دهم و یازدهم با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در فضای آزاد مدرسه و ثبت نام متقاضیان در سامانه همگام، ثبت نام متقاضیان المپیاد برای مرحله اول این ماراتن علمی، به انجام رسید.