جهش تولید

با توجه به شرایط ایجاد شده در عرصه های مختلف و تغییرات ایجاد شده در سیستم آموزشی کشورمان در دوره کرونا، ما در دبیرستان شهریارتوس در کنار آموزش فاخر با بستر آنلاین، مباحث فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، انگیزشی و سرگرمی را هم ارائه می دهیم، در همین راستا تصمیم گرفتیم به تولید محتوای مختلف در فضای مجازی دبیرستان اقدام کنیم.