افتخارات مسابقات جهانی

افتخارات دبیرستان شهریارتوس در مسابقات جهانی در سال های تحصیلی ۹۷-۹۶ و ۹۸-۹۷