کادر اجرایی

بهزاد بنی اسدی

مدیرپایه یازدهم و دوازدهم

مهندسی مکانیک
کارشناسی ارشد MBA
دانش پذیر دکترای DBA

حسین چمنی

مدیریت دبیرستان

کارشناسی ارشد مدیریت

سید حسین قانعی

معاونت المپیاد و مدیرپایه دهم

دکترای مدیریت

رسول عباسی

معاونت فرهنگی

کارشناسی ارشد مدیریت

نصیر کراچیان

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

کارشناسی ارشد صنایع

سیدسجاد حسینی مایوان

مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی

کارشناسی علوم تغذیه

محمدحسین علیپور یزدی

مشاور و برنامه ریز تحصیلی

کارشناسی ارشد معماری اسلامی

علیرضا طاهری مقدم

مسئول اجرایی پایه دوازدهم

مهندسی عمران

امیررضا چمنی

مسئول اجرایی پایه یازدهم

مهندسی کامپیوتر

ابوالفضل یوسف پور

مسئول اجرایی پایه دهم

مهندسی برق

امیررضا گیفانی

معاونت فناوری، پژوهش و توسعه و تحقیق

کارشناسی مدیریت آموزشی

سیدمهدی هاشمی

معاونت انضباطی و دانش آموزی

کارشناسی زبان انگلیسی

سیدحامد هاشمی

معاونت تربیت بدنی

کارشناسی ارشد علوم ورزشی

محمدرضا مربایان

معاونت تولید محتوا و فضای مجازی

مهندسی شیمی

4_5796257257297545161

حسین میرزایی

مشاور امور مالی

کارشناسی حسابداری

عماد لاجوردی

مسئول فروشگاه

مهندسی معماری

علی حاجی زاده

حسابدار

کارشناسی حسابداری

IMG_20200425_135733_031

علیرضا قویدل

معاونت اداری، اجرایی و روابط عمومی

مهندسی کشاورزی

Jafari

حسین جعفری

مسئول خدمات

دیپلم