همزمان با شروع ماه مبارک رمضان زمانبندی کلاس های دبیرستان شهریارتوس به شریح زیر تغییر کرده است

زمان برگزاری کلاس ها

زنگ اول : ۹ الی ۱۰

زنگ تفریح اول : ۱۰ الی ۱۰:۱۰

زنگ دوم : ۱۰:۱۰ الی ۱۱:۱۰

زنگ تفریح دوم : ۱۱:۱۰ الی ۱۱:۳۰

زنگ سوم : ۱۱:۳۰ الی ۱۲:۳۰

زنگ تفریح سوم : ۱۲:۳۰ الی ۱۳:۰۰

زنگ چهارم : ۱۳:۰۰ الی ۱۴:۰۰

به امید استفاده هرچه بیشتر دانش آموزان از این ماه مبارک.