تجربیات جهانی

بازدید از مدارس ترکیه

۱۳۹۵-Turkey 2016

همایش مدارس هزاره سوم

کیش (فنلاند-استرالیا-انگلستان-ژاپن) / ۱۳۹۶

بازدید از مدارس، دانشگاه‌ها و مؤسسات فرهنگی لبنان

۱۳۹۴ - Lebanon 2016

تندیس طلایی و دیپلم افتخار مسابقات جهانی ICYS صربستان

XXI ICYS 2014 Belgrade

بازدید از مدارس سنگاپور

۱۳۸۹ - Singapore / 2009

بازدید از مدارس مالزی

۱۳۸۹ - Malaysia / 2009

دهمین دوره مسابقات جهانی IJSO

هنــد - ۲۰۱۳